MOKI 45 F/HD

 Moki 45 F (Frontvergaser)


 Moki 45 HD (Heckvergaser)


 
Zurück

 


MOKI 45 F/HD

MOKI Modellmotoren (37.991 Byte)